DOW/Wêz Handich/TFS A1

Heren:

Jente Nijboer

Johannes-Klaas Zandbergen

Jorn Kloosterman (WH)

Gauke van der Mei

 

Dames:

Ilse Postma

Naomi van der Meulen

Abby van der Mei

Tjally Sipma (DOW)

Elise Westerhof (DOW)

Femke Merkus (DOW)

Sietske Bijlsma (DOW)

SIlke Zandstra (DOW)

Trainers: 

Jacob van der Heide

Marrit Nijmeijer

Anne Zuiderveld (WH/DOW)